Търсене

Начало Политика Ст.Стоянов, председател на ОбС - Разград: В.Узунов и Д.Бояджиев системно са нарушавали ЗОП
Ст.Стоянов, председател на ОбС - Разград: В.Узунов и Д.Бояджиев системно са нарушавали ЗОП
18 April 2008


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обръщам се към вас като председател на Общинския съвет - Разград. Обещах ви – ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ - гарантирано от политическата сила, която представям – ГЕРБ, и считам за свое задължение да споделя с вас следните факти:


18_04_2008_kmetove.jpg В средата на месец февруари, т.г., получих от Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, доклад за извършена финансова инспекция на Община Разград, отнасяща се за времето 2003-2006 год.. Докладът съдържа конкретни факти, всички свързани с нарушения на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Напомням, че до 09.11.2005 г. кмет на община Разград е бил Венелин Узунов, а от 10.11.2005 г. - Денчо Бояджиев.

В областта на обществените поръчки е сключен договор с “Паркстрой–Разград” ЕАД от 07.01.2003 г. с предмет залесяване, озеленяване, почистване и поддържане на зелените площи на територията на град Разград. Този договор е анексиран през 2003, 2004, 2005 и 2006 година, като с последващите анекси се увеличава размерът на плащанията и се разширява предметът му. Заключенията в доклада са, че липсва възлагане и провеждане на самостоятелна открита процедура през същия период от време по ЗОП, което е явно закононарушение,. За тези нарушения са съставени актове за установяване на административно нарушение както на Венелин Узунов, така и на Денчо Бояджиев.

На следващо място докладът разглежда провеждането на процедура за превоз на ученици за периода от 01.07.2003 г. до 31.12.2006 г. Констатациите на агенцията сочат, че след проведената процедура по ЗОП, завършила със заповед на кмета – Венелин Узунов от 13.03.2003 г. за обявяване на спечелилите кандидати и след изтичане на законния едномесечен срок за обжалване на заповедта, месец след това Общината сключва договор с кандидат, който дори не е внесъл изискваната гаранция за изпълнение. За всички сключени договори с изпълнителите за превоз на ученици не е изпратена информация до министъра на Държавната администрация за вписване в регистъра на обществените поръчки, което отново е явно закононарушение. Не е съставен акт за установяване на административно нарушение, поради изтичане срока на давност.

След изтичането на срока на всичките девет договора са подписани анекси за удължаване на срока им, до датата на влизане на нов договор по ЗОП. Насрочена е нова процедура за провеждане на обществена поръчка, като по-късно същата е прекратена с мотив “невъзможност за финансиране на поръчката“. Старите договори отново се анексират и така отново се прилага и затвърждава порочната практика да се действа без провеждане на процедури по ЗОП.

Изпълнителите на поръчките са едни и същи фирми и то за дълъг период от време. За констатираните нарушения са съставени актове за установяване на административни нарушения на Венелин Узунов и Денчо Бояджиев.

Следващата констатация, посочена в доклада на агенцията, е процедура по ЗОП с предмет “доставка на газьол за отопление на детските учебни заведения на територията на община Разград“. На 13.02.2006 г. е стартирала процедурата чрез Дирекция „Образование” за доставка на 220 т газьол към 31 броя учебни заведения. Документи за участие подават само 2 фирми, класирани след отваряне на тръжните документи както следва: “ДИ-ЕМ” ЕООД и „НАФТЕКС-ПЕТРОЛ “ АД. След сключване на договор с фирма “ДИ-ЕМ” ЕООД за срок от 36 месеца, в нарушение на ЗОП, гаранцията за участие е върната на фирмата чак след 18 месеца. След последвалата проверка на тръжните документи от агенцията е установено, че класираният на първо място кандидат не отговаря на много съществени изисквания, а именно: фирмата е регистрирана 1 месец преди откриване на процедурата; няма годишна данъчна декларация за предходната 2005 г. , а счетоводният баланс към 31.12.2005 г. и отчет за приходите и разходите, представени от кандидата, са на друга фирма, която не участва в процедурата; кандидатът не е предоставил нужните документи, гарантиращи техническите му възможности за изпълнение на поръчката с удостоверяване на собствено /на фирмата/ имущество, а на тяхно място е представил само договори за наем. С така посочените пропуски представената оферта категорично не отговаря на предварително обявените в тръжната документация условия на възложителя. За установените нарушения срещу членовете на комисията, назначена да отговаря за адекватното провеждане на процедурата по ЗОП, не са съставени актове за установяване на административни нарушения поради липсата на такава възможност в разпоредбите на ЗОП.

На последно място докладът засяга договор за финансов лизинг с предмет “доставка на лекотоварен автомобил”. Договорът е сключен от директора на ОП “Ученическо хранене и почивно дело” без да е упълномощен от кмета на община Разград и без да са събрани нужните най-малко 3 броя оферти, което е закононарушение. Съставен е акт за установяване на административно нарушение на Денчо Бояджиев.

Вие, уважаеми съграждани, сами можете да направите изводи за прилагането на управленските практики в Разградска община; дали и доколко са законосъобразни действията по процедурите за възлагане на обществените поръчки; кои са галениците на „съдбата” – изпълнители; верни ли са и доколко обществените „тайни” по тази тема; защо не иска общинската администрация в комисията по провеждане на ОП да участват членове на Общинския съвет Разград.

И всичко това на фона на яростната и абсолютно уместна критика на европейските структури за непрозрачност в управлението, за повсеместна корупция по етажите на властта.

Естествено следва въпросът – какви решения предлагаме ние? Агенцията е внесла този доклад в Районна прокуратура - Разград и там той престоява непокътнат вече два месеца. Надяваме се след нашето напомняне да се даде ход на съответните действия.

Ще продължим да работим за открито управление, ще даваме гласност на всички опити да се заобикалят законите за местното самоуправление. Ще разчитаме на вашата бдителност и гражданско поведение да ни информирате за всяко нарушение.