Търсене

Начало Новини Стартира кандидатстването по три отворени схеми за финансиране от ЕС
Стартира кандидатстването по три отворени схеми за финансиране от ЕС
11 January 2008

По инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и със съдействието на Областната администрация, в Разград се проведе информационен ден по първите отворени схеми на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Проявата бе част от кампанията, насочена към потенциалните бенефициенти от Северен район за планиране, включващ областите Русе, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово.

На срещата присъстваха кметове, представители на общинските администрации, образователни, социални и културни институции, които бяха информирани за възможностите и изискванията за кандидастване с проекти за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Презентациите направи екип от отдел „Северен централен район за планиране“ към МРРБ с началник Тамара Кулева. Участницитите бяха запознати с три схеми, по първите две от които могат да кандидатстват общо 86 общини в страната. От областта това право има само община Разград.
Първата схема е озаглавена „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“. Нейната цел е да подобри, обнови и модернизира образователната, социалната и културната инфраструктура в градските ареали, както и да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.
Дейностите, които ще получат подкрепа са реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища, социални заведения, културни центрове, театри, читалища, библиотеки, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите институции.
Общата сума за усвояване за страната е 275 млн.лв. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 200 хил.лв. , а максималният – 6 млн.лв.
Втората схема, която също касае само община Разград, е „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа“. Тук стратегията е да се подобри достъпността в рамките на градските агромерационни ареали чрез реконструкция и рехабилитация на общинските пътища.
Бюджетът на тази схема е 125 272 850 лв. , като за всеки проект се предвиждат минимално 200 хил.лв. и максимално 5 млн.лв.
По третата схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие“ бенефициенти са всички останали общини в областта без Разград - Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян – т.нар. селски общини. Чрез нея се цели да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура на териториите на общините /общо 178 за страната/ и да се осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение. Допустимите дейности са ремонт, реконструкция, обновяване на общински образователни институции, доставка на подходящо оборудване за тях, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници. Освен това ще се подкрепя и подобряването на достъпа за хора с увреждания в тези сгради.
Размерът на безвъзмездната помощ за един проект варира от 100 хиляди
до 1 милион, като общата стойност е едва 48 млн.лв.
Прави впечатление, че тази сума е значително по-малко от останалите две. Това е така, защото тези общини ще могат да кандидатстват и за финансиране по Националния план за развитие на селските райони, в който областният център Разград не фигурира.
На информационната среща стана ясно, че ако в един кандидатстващ проект се включат недопустими дейности, то самият проект автоматически отпада. От МРРБ уточниха още, че е препоръчително да се комбинират по няколко вида допустими дейности. Освен това за всяка една от схемите всеки един бенефициент може да участва само с по един проект и да кандидатства отново едва след като го е реализирал.

Димитър КИРИЛОВ