Търсене

Начало Институции Обсъждаха как се вземат евросредства за управление на отпадъците
Обсъждаха как се вземат евросредства за управление на отпадъците
19 July 2019

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща с ръководители и експерти, отговарящи за околната среда от общинските администрации в региона, представители на областната управа и подпомагащи бизнеса организации.


19_07_2019_sresta_1.jpgЕкспертът в ОИЦ Емил Чанков представи условията за кандидатстване по отворената процедура за безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. По процедурата могат да кандидатстват общините от цялата територия на страната, както и юридически лица със стопанска или нестопанска цел, развиващи дейност в сферата на управлението на отпадъците. Важно условие кандидатстващите да са регистрирани най-малко 18 месеца преди подаване на проектното предложение.

Допустимите дейности са свързани с предотвратяването на образуването на битови отпадъци, (вкл. и такива, които не могат да бъдат рециклирани), и подобряването на подготовката на тези отпадъци за повторна употреба, както и насърчаване на повторната им употреба и ремонт вместо купуването на нови стоки. Процедурата дава възможност за включване и на подготвителни дейности, в т.ч. проектиране – извършване на експертни анализи, изследвания, обосновки и др.

Възможни са разходи за: строително-монтажни работи; закупуване и монтаж на машини, съоръжения, обзавеждане и техника; закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи; разходи за подготовка и изпълнение на проекта; провеждане на кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект и др.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до левовата равностойност на 200 000 евро, или 391 166 лева. Всички одобрени проекти трябва да приключат в рамките на 18 месеца. Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 18.30 часа на 26 август 2019 г.