Търсене

Начало Институции Обсъдиха годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2018-та
Обсъдиха годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2018-та
28 June 2019

В Разград се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Общината за 2018 година. Публичното обсъждането бе организирано и открито от председателя на Общински съвет – Разград Надежда Радославова и се проведе в удобен за гражданите час и на място без пропускателен режим.

28_06_2019_pari.jpg

Изпълнението на бюджета бе представено от кмета д-р Валентин Василев, присъстваха още зам.-кметът Галина Георгиева, секретарят на Общината Нели Добрева, директорът на Дирекция „Финансови дейности и МДТ“ Полина Иванова, главен експерт по бюджет Даниела Николова.

Бюджетът за 2018 г. е приет от Общински съвет Разград с Решение № 496 по Протокол № 37/ 01.02.2018 г., като първоначалният му обем е 42 359 000 лв.

В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2018 г. е в размер на 46 848 000 лв., в т.ч. държавни дейности – 26 812 000 лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 20 036 000 лв. Увеличението спрямо първоначалния план е с 4 489 000 лв., в т.ч. държавните дейности – 2 254 000 лв. и местните дейности – 2 235 000 лв.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 45 697 000 лв. при уточнен план 46 848 000 лв. Процентът на изпълнение е 97,5%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 41 446 000 лв. при уточнен план 46 848 000 лв. или изпълнението е 88,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 25 366 000 лв., за тяхното дофинансиране – 1 061 000 лв. и за общински дейности - 15 019 000 лв.

През календарната 2018 г. Община Разград и второстепенните разпоредители с бюджет реализират проекти, финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми. Разходите по проекти за годината са на обща стойност 4 145 000 лв.