Търсене

Начало Институции От общинския бюджет на Кубрат бяха предоставени два безлихвени заема
От общинския бюджет на Кубрат бяха предоставени два безлихвени заема
26 June 2019

На заседание на Общинския съвет в Кубрат бяха разгледани и приети 13 докладни записки.

Съветниците дадоха съгласието си за предоставяне на два временни безлихвени заеми от общинския бюджет. Единият е в размер на 15 000 лева и е за СНЦ "МИГ Завет - Кубрат", а другият е за 29 000 лева и е за В и К "Меден кладенец" ЕООД.

26_06_2019_ses.jpg

Решено бе таксите на корен за реализирана дървесина от страна на "Кубратска гора" ЕООД да се внасят ежемесечно в приход на общинския бюджет. Дадено бе съгласие сметовоз, марка „Мерцедес“ да бъде прехвърлен от Община Кубрат на общинско предприятие "Чистота". Решено бе да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в селата Бисерци, Горичево, Медовене, Сеслав и Тертер. Разрешена бе и продажбата на поземлени имоти на собствениците на сгради в с. Мъдрево и гр. Кубрат. Допълнена бе Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост с още имоти от общинския горски фонд в землищата на Кубрат и селата Беловец, Севар и Савин.

Общинският съвет даде мандат за участие на кмета на Кубрат Алкин Неби в извънредното събрание на Асоциация В и К на Обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, Разград. Предоставен бе лек автомобил от В и К "Меден кладенец" ЕООД за временно ползване за нуждите на Центъра за обществена подкрепа - Кубрат.

Светломир КИРОВ