Търсене

Начало Институции Кметът Валентин ВАСИЛЕВ: И предишното ръководство е плащало санкции за проекти
Кметът Валентин ВАСИЛЕВ: И предишното ръководство е плащало санкции за проекти
21 June 2019

По повод на сигнала , който от БСП - Разград са внесли в прокуратурата за наложената на Община Разград санкция за проекта в жк „Орел“, вчера кметът Валентин Василев и заместничката му Галина Георгиева дадоха пресконференция, на която опровергаха некоректните, според тях, твърдения на социалистите.

21_06_2019_kmet_21.06.jpg

В началото кметът обясни, че БСП в своите изявления говорят за „престъпления по служба“, както и за „безстопанственост“, като се аргументират с все още непотвърдени финансови корекции на Община Разград. Той допълни, че при елементарна справка в Информационна система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България 2020 се вижда, че няма община в България без финансови корекции от управляващите органи по европейски проекти. „Следвайки логиката на разградските социалисти, може би трябва да се направи изводът, че всички общински ръководства в държавата следва да бъдат разследвани и обвинявани в престъпление от общ характер. По същата логика и общинското ръководство в Разград в предходните мандати, също е следвало да бъде разследвано и обвинявано в престъпление от общ характер“, заяви Василев.

След това Галина Георгиева представи информации за наложените финансови корекции на предходното ръководство на Общината и мотивите за това, които не са обжалвани и заради това са останали неизвестни за обществеността.

1. Проект „Рехабилитация на общински път RAZ 1113/III-4902/“Побит камък – Дянково-Разград“ в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал“, финансиран от ОПРР. Наложената корекция е в размер от 347 340.95 лева.

Финансова корекция – 3000 лв., неправилно избран вид на процедурата – разделяне на обществени поръчки.

2. Проект „Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в град Разград и с. Просторно в подкрепа на интегрираното и устойчивото местно развитие“ - финансова корекция е в размер на – 10% върху договора за строителство – 54 117.26 лв.

Мотиви: неправилно поставено изискване в одобрената от управляващия орган на ОПРР документация за обществена поръчка за строителство

Финансова корекция 25% - 3 173.22 лв., неправилно определен вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка, установено е разделяне на обществени поръчки.

3. Проект „Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите“ – 92 012.80 лв., които след подписване на тристранното споразумение за 73 610.24 лв. с Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“, Министерство на финансите и община Разград остават 18 402.56 лв. за сметка на Общината.

4. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“ – финансова корекция 150 900 лева за незаконосъобразно проведена процедура и сключен договор.

Мотиви: възложителят е предвидил неясна и ограничителна методика за оценка на офертите, възложителят е формулирал в методиката за оценка на офертите допълнително основание за отстраняване на участниците, нерегламентирано в чл. 69, ал.1 от ЗОП.

Възложителят е допуснал непълна оферта на изпълнителя. Участникът е допуснат неоснователно до по-нататъшно участие в процедурата.

5. Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда“ - наложена финансова корекция по пропорционалния подход в размер на 2 850 лева.

Мотиви: нарушен регламентираният чл.15, ал.6 от ЗОП принцип за неразделяне на обществени поръчки.

6. Проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград“, финансиран по ОП „Регионално развитие“.- финансова корекция – 435 180.35 лева.

Мотиви: методиката за определянето на оценката е незаконосъобразна; неправомерни и/или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за оценка.

7. Проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие“, финансиран по ОП „РР“, наложената финансова корекция е в размер на 25 762.19 лева.

Мотиви: нарушение на чл.15,ал.6 от ЗОП - разделяне на обществени поръчки.

8. Проект „Абритус – мистика и реалност“ , финансиран по ОП РР, наложена финансова корекция общо 13 209.93 лева – за неправомерно съкращаване на срока за представяне на оферти в процедурата; незаконно допускане на участник в процедурата, незаконосъобразно допускане на участник.

9. Проект „Изграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и ПСОВ град Разград“ – наложена финансова корекция 11 231.51 лева Посочено е ограничително изискване.

10. Проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна,образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интегрирано градско развитие“, наложена финансова корекция – 15 924.60 лева.

Мотиви: Община Разград в качеството си на бенефициент е нарушила чл.25, ал.5 и ал.9 от Закона за обществените поръчки, като е включила показател, който е недопустим.

Кметът Василев обърна внимание на мотивите – част от тях са същите, за които БСП – Разград сега сезира прокуратурата. Той уточни, че всички изброени финансови корекции не са обжалвани, платени са тихомълком, а зам.-кметът Георгиева допълни, че две корекции, които не са били платени и са заварени от настоящото ръководство, са обжалвани от него.

Василев отбеляза, че необоснованото обвиняване в престъпление, също съставлява престъпление – набедяване. Той допълни, че вече има едно окончателно решение на ВАС, с което е постановено, че изборът на изпълнител на проекта за жк „Орел“, включително методиката, са законосъобразни. „Когато всички проверки и сигнали приключат, ние също ще си потърсим правата“, каза в заключение кметът на Разград.