Търсене

Начало Искам думата Никой не отрича нуждата от благоустройство в „Орел“, но нека да е качествено и по правилата!
Никой не отрича нуждата от благоустройство в „Орел“, но нека да е качествено и по правилата!
17 March 2019

Отговорът от Пресцентър на Община Разград във връзка с моето мнение, публикувано във в. „Екип 7“ , относно строително-монтажните работи, които се извършват в жк „Орел“, е написан за наивници, без необходимата експертиза. Не е това, което очаквах – аргументиран, с необходимата експертност отговор.

И аргументите ми за това твърдение са следните.


Не се дължи на моята „аритметика“ , както сте се изразили, посоченият брой на дърветата за изсичане и изкореняване в мнението ми – 9, а това е цифра, която е посочена в ценовата оферта на изпълнителя, съгласно работния проект за обособена позиция №1.

В отговора си твърдите, че: „Съгласно заповед на проектанта по част „Благоустройство и паркоустрояване“, вписана в заповедната книга на обекта, е разпоредено да се премахнат 22 бр. дървета ....“.

Господа и дами, съгласно разпоредбата на Чл. 5., ал.7 от Наредба № 3от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. Не е „обичайно задължение“ на служителите на ОП „Паркстрой“ да изпълняват заповеди, разписани в заповедната книга на обекта.

Въпросът е тогава: След като има разписана заповед в заповедната книга на обекта, като какъв участник в строителството на обекта се явява ОП „Паркстрой“, че изсича тези, както твърдите, 13 броя дърветата?

Изпълнителят е направил предложение с ценови параметри след като се е запознал с обекта, с работните проекти и е задължен да извърши всички дейности за предложената сума.

На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е прието ПМС №189/28.07.2016. С текста на с чл.7, ал.2, т.2 от него е определена максимално допустимата стойност на непредвидените разходи - „Непредвидени разходи за строително-монтажни работи – до 10 на сто от общите допустими разходи за строително-монтажни работи по проекта.“

Освен това, в § 1.от Допълните разпоредби на ПМС №189/28.07.2016 е дадено точно определение на непредвидените разходи: Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за реализиране на инвестиционния проект и за въвеждането му в експлоатация.

И следва резонният въпрос: защо в образците на ценово предложение и за двете обособени позиции за непредвидени разходи е заложен процент 1.32? Дали защото тези непредвидени разходи трябва да се доказват? Или причината е друга?

А капаците на шахтите? Нали и с тази страхотна „иновация“ – че ще поставят капаци с изобразен герба на общината върху тях ДЗЗД „Абритус Гардън“ спечелиха обществената поръчка.

Така че, сърцераздирателното описание как няма да стигнат парите на изпълнителя да извърши задълженията си по договорите са смехотворни. Има си закони и подзаконови нормативни актове, има си правила, има подписани договори с приложения към тях, които трябва да се спазват.

Не на последно място – никой не отрича крещящата необходимост от благоустройство на жк „Орел“ в Разград и не само. Всички искаме да живеем, нашите деца да растат в една приветлива, приятна за окото и здравето ни екологосъобразна градска среда. Но това не трябва да се извършва за сметка на качеството – тесни като пътеки тротоари, некачествено поставен унипаваж, неспазване на правилата, нерегламентирано включване на общинско предприятие в строителния процес и т.н.

Василка ВАСИЛЕВА