Търсене

Начало Искам думата Проектът в жк „Орел“ цели не да ощети гражданите, а да създаде по-добри условия за тях!
Проектът в жк „Орел“ цели не да ощети гражданите, а да създаде по-добри условия за тях!
15 March 2019

Във връзка с публикация във вестник „Екип 7“ внасяме яснота за хората, които наистина се интересуват от реализацията на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ и благоприятното му влияние в квартала.

Общинска администрация Разград, в лицето на настоящото ръководство, многократно е показвала, че работи прозрачно.


Неприемливо е авторът на въпросния текст да внася съмнения, неистини. Г-жа Василка Василева (както е представен авторът на статията във вестника) посочва преиначени факти, които целят да заблудят читателите и да внушават негативни настроения към изпълнението на проекта. Договорите и цялата документация по избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажните работи по двете обособени позиции в „Орел“ са достъпни за всички заинтересовани страни и могат да бъдат прегледани по всяко време на официалната интернет страница на Община Разград. Цитираните информации от договорите с изпълнители за изпълнение на СМР по проекта са тенденциозно подбрани и обвързани със заблуждаващи анализи на „авторката“, за да се внушат на читателите неверни факти и обстоятелства.

По договор за №BG16RFOP001-1.023-0001-C02-S-06/25.05.2018 г. за благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в кв. „Орел“, ЕТАП 1 на квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, гр. Разград и в ценовото предложение на изпълнителите на СМР са заложени следните дейности по паркоустрояване: по изсичане на единични дървета – 9 бр., изкореняване на единични дървета – 9 бр., санитарна резитба на дървета с автовишка – 78 бр.. Съгласно заповед на проектанта по част „Благоустройство и паркоустрояване“, вписана в заповедната книга на обекта, е разпоредено да бъдат премахнати 22 бр. дървета, като поясняваме, че по количествено-стойностна сметка са заложени 9 бр.., тоест 13 дървета, г-жо Василева, не се „връзват“ с Вашата математика. Точно въпросните 13 дървета бяха премахнати от общинското предприятие ОП „Паркстрой“. Дейностите по благоустрояване и паркоустрояване все още не са приключили и предвид устните и писмени жалби от граждани на кв. „Орел“ за премахване на опасни дървета в квартала, е възможно количеството за премахване на дървета да се увеличи, което значително надхвърля заложените по ценово предложение на изпълнителя количества. Това е и причината Община Разград да премахва дървесна и храстова растителност за своя сметка.

Относно предвидената санитарна сеч в кв. „Орел“ общият брой дървета в целия квартал не е 78 бр., а в пъти повече, нито нуждаещите се от санитарна резитба са толкова на брой! И това твърдение е популистко! В допълнение искаме да информираме, че не цялата територия на кв. „Орел“ е в обхвата на проекта, което налага повдигането на корони на дървета, премахване на освидетелствани дървета и изпълнението на санитарна сеч да бъде извършено със средства от бюджета на Община Разград, както се изпълнява всяка година. Санитарна сеч се изпълнява и при прочистване на корони на дървета, които са в контакт с въздушни проводи, стълбове за улично осветление, фасади на сгради и съоръжения, така че предвидените 78 бр. при обследването от проектантския екип е заложено количество именно поради тези причини, най-малко в кв. „Орел“ се изпълнява и ново улично осветление.

Заявяваме категорично, че ОП „Паркстрой“ не е изпълнявало дейности на обектите на интервенции в кв „Орел“ в качеството на подизпълнител по проекта, а единствено е изпълнявал своите обичайни задължения!

По втория договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C02-S-07/25.05.2018 г. за изграждане и възстановяване на зелена среда в южен парк „Орел“ в кв.615, гр. Разград.“ и в ценовото предложение на изпълнителите на СМР са заложени следните дейности по паркоустрояване: по изсичане на единични дървета –12 бр. и изкореняването им в южен парк в кв. „Орел“ (парк до печатница „Полиграф“). В обхвата на територията на строежа имаше изключително много саморасла растителност от дървесни и храстови видове, която следваше да се отстрани, за да се благоустрои паркът и проведат мероприятия по паркоустрояване. Община Разград не е премахвала дървета и храстова растителност в южен парк – кв. „Орел“. Паркът е почти завършен, възможно е лично да се провери как се е променил ландшафтът в общата територия и колко на брой дървесна и храстова растителност е засадена!

Цитираните в бюджетно перо „Непредвидени разходи по проекта“ в размер на 1,32 % по двете обособени позиции (по двата договора за СМР) са крайно недостатъчни за решаване на текущите непредвидени благоустроителни дейности в кв. „Орел“ и би трябвало да се разходват приоритетно за решаване на текущи проблеми по време на строителството. Текущи проблеми като липсващи капаци на канализиционни и отводнителни шахти (разбирайте откраднати), премахване на незаконно изградени фундаменти в зелените площи, почистване на нерегламентирани сметища в квартала, компрометирани подземни комуникации не липсват, именно те попадат в обхвата на непредвидените разходи, които Община Разград не е възможно да изпълни със собствена техника и машини, с които не разполага. Непредвидените разходи се залагат основно за благоустроителни мерки, а не за изпълнение на дейности по поддръжка на обектите на интервенция, каквато е санитарната сеч.

И в края на отговора си бихме призовали добронамерено именно тези будни хора, които считат, че е необходимо да се подлага на съмнение всяко добро начинание, да насочат и своя граждански дълг към подаването на сигнали за свои съграждани, които си присвояват новозасадени дървета, парково оборудване, рушат новоизградени настилки и съоръжения. Защото идеята на този проект, уважаеми съграждани, не е да се впускаме в конфликти с населението, а да рехабилитираме и да превърнем квартала в едно приветливо, удобно и по-добро място за живот за всички нас.


Пресцентър на Община Разград