Търсене

Начало Искам думата За проекта в „Орел“ и сечта на дървета, или как се харчат парите на данъкоплатците?
За проекта в „Орел“ и сечта на дървета, или как се харчат парите на данъкоплатците?
13 March 2019

 

 

„Дяволски обичам да слушам лъжи...особено когато зная истината“, казваше Адриано Челентано, което пък на мене ми напомня ситуацията в Разград и по-точно някои странни неща, свързани с проекта за благоустрояване на „Орел“, който се изпълнява в момента.

Градът ни е малък, да. Кино - нямаме. Но филми, о, филми, колкото искате...

 

 

 

На 22 февруари, в свое изявление пред медиите кметът на Разград каза: „В „Орел“ ще отсечем 22 дървета, ще засадим 1240“. По думите на г-н Василев и на ръководителя на проекта Ивайло Ганев изсичането на тези дървета е предвидено в проекта, изработен от експерти в тази област, самият проект е одобрен от 5 институции и само при изключителни обстоятелства, свързани с несъответствие с нормативната уредба, би могло да бъде променен. В същото изявление кметът уточнява, че в момента в „Орел“ се извършва и санитарна сеч и това не е част от проекта, чрез нея се оформят короните на дърветата. На същата пресконференция, кметът показва два листа, на които пише: „Във връзка с действия на граждани, жители на кв. „Орел“, град Разград, на 22.02.2019 година е възпрепятствано законно премахване на дървета от служители на ОП „Паркстрой“ в квартала“.

Нека да погледнем обаче погледнем фактите.

Изпълнител на проекта за жк „Орел“ е ДЗЗД „АБРИТУС ГАРДЪН“ съгласно Договори № BG16RFOP001-1.023-0001-C02-S-06 и №BG16RFOP001-1.023-0001-C02-S-07 от 25.05.2018 г., за двете обособени позиции.

Ето някои извадки от тези договори.

Съгласно договорите, изпълнителят няма да ползва подизпълнители: „чл.8 т.9. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители“.

„Чл.8. т.37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“.

„Чл.8 т.44 Да води заповедна книга на строежа и я предоставя на контролните органи, проектанта, Възложителя и строителния надзор. В заповедната книга на обекта се вписват разпорежданията на проектантите, които са задължителни за Изпълнителя и се изпълняват в предписаните срокове“.

„Чл.12. Изпълнението трябва да е съобразено изцяло с инвестиционните работни проекти, изискванията на документацията за участие, клаузите на този договор, техническите, технологични правила и нормативи, както и с изискванията на действащото законодателство“.

Съгласно част II Технически спецификации по отделните обособени позиции от Документацията за обществената поръчка, т. I Описание на съществуващото положение, четвърти абзац, е посочено: „Съществуващата растителност е в относително добро фитосанитарно състояние. Това предполага почти цялостно й запазване, като само на отделни места е необходимо да се извърши санитарна сеч“.

Забележете – санитарна сеч, която се прави с цел инспекция и периодично прочистване на дърветата и храсти във сечища, гори и градски условия. Целта е поддържане на здравословното състояние на дърветата и постоянните грижи за растенията, като се премахват заболели дървета, режат се изсъхнали клони или се запечатват хралупи и болестни образувания. Тази санитарна сеч е остойностена в ценовите оферти на изпълнителя ДЗЗД „АБРИТУС ГАРДЪН“. Тя е по проекта, г-н кмете!

Да се върнем към въпроса с изсичането на дърветата. Ако впоследствие, след изготвения и одобрен проект, се е наложила корекция, то това разпореждане записано ли е от проектанта в Заповедната книга? И ако е записано, защо се изпълнява тази дейност от служители на ОП „Паркстрой“? Нали ДЗЗД „АБРИТУС ГАРДЪН“ е декларирал, че няма да ползва подизпълнители?

Освен това, дейностите, които се налагат да бъдат допълнително извършени при изпълнението на проекта, са остойностени в ценовите оферти на изпълнителя, както следва: непредвидени разходи – 1,32% от разходите за СМР за об. поз. №1 са в размер на 49 503,71 лв. без ДДС, а за об. поз. № 2 - 7 625,94 лв. без ДДС.

А ако това изсичане на дърветата е заложено в проекта, въпросът е пак защо се изпълнява от служители на ОП „Паркстрой“, след като в ценовите оферти са остойностени тези дейности?

Питам се, къде ще отидат средствата, които ще бъдат изплатени на изпълнителя съгласно ценовите му оферти за двете обособени позиции, щом служители на ОП „Паркстрой“ изсичат дърветата и извършват санитарната сеч? Сумите са както следва:

Позиция №1

Изсичане на единични дървета - 9 бр. за 405 лв. без ДДС

Изкореняване на единични дървета – 9 бр. за 684 лв.без ДДС

Санитарна резитба на дървета с вишка – 78 бр. За 8 580 лв. без ДДС

Позиция №2

Изсичане на единични дървета - 12 бр. за 540 лв. без ДДС

Изкореняване на единични дървета – 12 бр. за 912 лв. без ДДС

Ето тези неща проверете, г-н кмете, пък ако има нередности, ги отстранете вместо да се сърдите на гражданите, че са протестирали за нещо, което смятат за нередно. Аз също смятам, че е нужно да се провери дали се спазват правилата, т.е. дали няма злоупотреба и неправилно изразходване на обществени средства. Все пак става дума за нашите пари!

Василка ВАСИЛЕВА