Търсене

Начало Интервю Нели ДОБРЕВА, секретар на Община Разград: Да бъдеш приемен родител е отговорно решение
Нели ДОБРЕВА, секретар на Община Разград: Да бъдеш приемен родител е отговорно решение
11 March 2019

Г-жо Добрева, какво представлява приемната грижа и каква е основната й цел, откога тази практика се развива в Разград?

Приемната грижа е шанс и изключително добра алтернатива за децата в риск да растат в нормална семейна среда. Социалната услуга се реализира вече над 10 години в страната и бележи развитие. Община Разград е доставчик на услугата по проект „Приеми ме“, който допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“.


Проектът е с продължителност до края на 2020 г. Целта му е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик, както и на непридружени бежанци - деца. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.


Какъв е броят на приемните семейства в област Разград?

Броят на приемните семейства е динамичен, той се променя, както се променя и броят на децата в риск. В област Разград към края на 2018 г. има 76 утвърдени професионални приемни семейства, като в 60 от тях са настанени за отглеждане и възпитание в семейна среда 73 деца. Най-много са действащите приемни семейства в община Разград - 28. В община Исперих техният брой е 14, 16 са в Самуил, десет в Кубрат, четири в Лозница, три в Цар Калоян и едно приемно семейство има в Завет. В 47 от семействата са настанени по едно дете, а в 13 - по две деца.

Към момента се отчита недостиг на желаещи да станат приемни родители. Необходимо е да се привлекат допълнително приемни семейства за общините Разград и Исперих, които да поемат грижата основно за деца с увреждания и деца, напускащи социални услуги от резидентен тип.


А колко са приемните родители в региона, които полагат грижи за деца с увреждания?

Трудно се намират приемни родители за деца с увреждания. Обикновено хората имат страхове или предразсъдъци, които в повечето случаи се дължат на непознаване на проблема. На територията на област Разград към момента седем професионални приемни семейства отглеждат деца с увреждания.


Парите или моралът са водещото при хората, които искат да станат приемни родители?

Приемната грижа бива доброволна, т. е. семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата и професионална - приемните семейства сключват договор с кмета на съответната община. На тях освен средствата за издръжка на детето се изплаща и възнаграждение. За настанено едно дете в семейството му, приемният родител получава сума от 150 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната. Когато децата са две - 160 на сто, а при три или повече деца, за които се грижи - 170 процента. Всички приемни семейства на територията на област Разград са професионални. Каквито и пари обаче да се дават на приемното семейство, ако хората нямат голямо сърце и съпричастност с чуждата болка, нищо не се получава.


Имате ли поглед върху това как се развиват отношенията между приемните родители и децата, когато те вече напуснат семействата? Поддържат ли връзка помежду си?

Приемната грижа е социална услуга, която като мярка за закрила е временна. Приемните родители са наясно с това, самите те като професионалисти често сътрудничат при процеса на реинтеграция или осиновяване. Право обаче на самите родители или осиновители е да преценят дали да поддържат и развиват отношенията с приемното семейство. Практиката сочи, че има изградени приятелски отношения между двете страни, в повечето случаи обаче биологичните родители и осиновители прекратяват всякакви отношения с приемните семейства.


Има ли случаи на приемни родители, които се отказват от услугата?

Да бъдеш приемен родител е отговорно решение, то е едно призвание, ценност, благородство. Не всеки би могъл да приеме непознато дете в дома си и в същото време да му дарява любовта си. Има случаи, в които приемните родители доброволно се отказват от приемната грижа, най-често поради лични причини - здравословно състояние, промяна в динамиката на семейството, започване на работа. През изминалата година в област Разград шест професионални приемни семейства доброволно са се отказали от приемната грижа.


11_03_2019_neli.jpgБихте ли припомнили каква е процедурата за кандидатстване за услугата „Приемна грижа“?

Процедурите не са сложни и редът е ясен. Кандидатите подават заявления и преминават през процедура за оценяване и обучение. Оценяването включва провеждане на няколко срещи, посещения в дома на кандидатите за оценяване на жилищните условия и безопасността на дома, среща с поне двама души, които могат да дадат препоръка за кандидатите. Част от процеса на оценяване е обучението на кандидатите, което включва базово обучение и допълнителна професионална квалификация. Процесът на оценяване завършва със становище от обучението и социален доклад. Те се представят пред Комисията по приемна грижа, която излиза с предложение за одобряване или неодобряване на кандидатите. Директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за утвърждаване или неутвърждаване на кандидатите за приемно семейство. В съответствие с плана за развитие на приемната грижа в страната, утвърден от Консултативен експертен съвет сформиран по проекта, Областният екип по приемна грижа (ОЕПГ) в Разград през септември 2018 г. стартира нов прием на документи от кандидати за приемни родители. До края на годината са подадени две заявления на кандидати, като семействата са в процес на проучване.


На какви условия трябва да отговарят кандидатите за приемни родители?

Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, освен това хората трябва да са психически и физически здрави. Но най-важна е обичта към децата. От значение са също отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях. Да е сигурен в решението си, да приеме детето такова, каквото е, и да е въоръжен, разбира се, с много обич и търпение. Всеки потенциален кандидат може да получи подробна информация за социалната услуга „Приемна грижа“ и как да стане приемен родител от социалните работници от Областния екип по приемна грижа, на място в административната сграда на Община Разград, ет. 9, стая 911, на телефон: 0877 019 743 или на e-mail: [email protected].


Садет КЪРОВА