Търсене

Начало Интервю Надежда РАДОСЛАВОВА, председател на ОбС-Разград: Работим активно, за да решим проблемите на хората
Надежда РАДОСЛАВОВА, председател на ОбС-Разград: Работим активно, за да решим проблемите на хората
11 January 2019

Г-жо Радославова, как оценявате свършеното от Общинския съвет в Разград за изминалата година?

През 2018 година са проведени са и 12 редовни заседания, на които са приети 144 решения, неприети – 16, оттеглени проекти за решения – 3 и отложени – 1.


11_01_2019_nadia-radoslavova123.jpgНа редовните заседания са направени 11 изслушвания на граждани, представители на обществени организации и юридически лица по поставени от тях въпроси, като дебат на сесията не се открива, а поставените въпроси и проблеми се насочват към постоянните комисии. Проведени са и две тържествени сесии, едната бе посветена на 28 януари – Ден на Разград, включваща избор на Почетен гражданин, втората бе посветена на 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура, с избор на носители на наградата на името на Никола Икономов. През годината са отправени 7 питания от общински съветници към кмета, на които са получили отговори своевременно.

Общински съвет – Разград, въпреки разногласията по определени въпроси и теми, е работил активно и последователно в стремежа си да отговори с нужните решения, инициативи и действия на редица проблеми в Община Разград.


Кои са най-важните за гражданите теми, по които ОбС е работил и кои според Вас са по-значимите неща, случили се в община Разград през миналата година?

През изминалата година ще поставя няколко акцента в решенията, взети от Общински съвет – Разград, с които по предложение на общинска администрация се финализираха дългогодишни проблеми в града, продължиха се успешни практики и се даде начало на проекти по важни за жителите на общината теми. Един от тях е решеният проблем със сградата на ППМГ „Акад.Н.Обрешков“, чиито ученици започнаха учебната година в нова сграда, след осигурени средства за ремонт от републиканския и общинския бюджет, отговаряща на техните потребности и с възможност за изпълнение на заложените изисквания за едностепенен режим на обучение. По проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ се даде старт на изпълнението на строителните дейности по изграждане на модерен, двуетажен физкултурен салон за ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. Започна изпълнението на дейностите по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, в рамките на който се реализират благоустройствени дейности върху 2/3 от територията на квартала. През изтеклата година бе направена рехабилитация на 2 км от път от общинската пътна мрежа –Път -/II-49,Манастирско-Разград/-Островче, изграден бе общински кастрационен център.

Стартира изпълнението на два важни социални проекта – за изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, на обща стойност 2 421 999,99 лв. и за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“с бюджет 989 999.98 лв. Продължават изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“на стойност 13 534 453 лв., ще бъдат изградени инсталация за предварително третиране с капацитет 30 932 т. годишно и компостираща инсталация с капацитет 4 168 т. годишно. В процес на изпълнение е и проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“ по ОПРР, по който ще бъдат разкрити две нови услуги - Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Продължава изпълнението и на проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от Община Разград“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по който се предоставят интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 - годишна възраст от уязвими групи;

Отчитаме ръст и на инвестициите, свързани с изграждането на търговски, складови и производствени обекти на територията на ОП „Бизнес зона Перистър“. Отдадена е под наем площ от 7 000 кв.м, представляваща 96% от общия сграден фонд на ОП „Бизнес зона „Перистър“, като работещите във фирмите наематели са почти 600. Сключени са пет договора за учредяване право на строеж на инвеститори за изграждане на складови, търговски или производствени обекти на територията на „Бизнес зона „Перистър“, общата разгърната застроена площ на учредените вещни права е над 3500 кв.м, а заявените инвестиции са за над 5 млн. лв. и разкриване на не по-малко от 90 работни места. Изпълнен е и ежегодният социален ангажимент на ОП „Разградлес“ към населението на общината като след Решение на Общински съвет - Разград са осигурени 1239 пространствени кубически метра дърва за огрев на училища, детски градини, социални домове, ветерани от войните, духовни храмове, кметства и други. Чрез „Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби“, за които в Бюджет 2018 бяха гласувани допълнително 5 000 лева по предложение на общински съветници, е предоставен еднократен финансов стимул на 79 талантливи деца, носители на престижни награди от национални и международни форуми. В бюджета за 2018 г. за отпускане на помощи за лечение, по решение на Общински съвет Разград, бяха предвидени 50 000,00 лева, в това число средства за еднократна помощ за лечение и за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. През 2018 г. година заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми са подали 17 двойки, като 12 от тях са получили финансиране на обща стойност 27 030,07 лева. През 2018 година, във връзка с Наредба № 25 на Общински съвет - Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград, с допълнителнш финансови стимули бяха подкрепени много спортисти от разградските клубове, постигнали успехи на различни състезания.


Какво предстои занапред, за какво не достигна времето през 2018 година за местния парламент?

Предстои ни работа в изпълнение на ангажиментите и задълженията по решаването на всички важни въпроси от местно значение, свързани с обновяването и развитието на общината и през 2019-та година. Безспорно от изключителна важност за всички е подготовката и приемането на Бюджет 2019 на редовната сесия през настоящия месец. Към този момент проектът за бюджет не е постъпил в Общинския съвет и затова не мога да коментирам неговите параметри, но искрено се надявам да съчетава в себе си желаното, необходимото и възможното в оптимален баланс.

До 31 януари, също през този месец, предстои Общинският съвет да разгледа и приеме промените в размера на данъка върху превозните средства, съобразно променената формула за изчисляването му, която включва имуществена и екологична компонента.

Това е малка част от важните неща, които предстоят в дейността ни като колективен орган на местното самоуправление. Искрено се надявам, че всички ние, като общински съветници, ще продължим отговорно и градивно да участваме в заседанията на постоянните комисии и в заседанията на съвета и въпреки че навлязохме в предизборна година, ще бъдем водени в работата си от потребностите и нуждите на всички жители на общината.


Какво може да оптимизира работата на ОбС според Вас?

Това, което наистина може да оптимизира работата на Общинския съвет, е въвеждането на система за информационно обслужване и безхартиен достъп до материалите за предстояща и минали сесии. Това е инженерингово решение на система, изцяло съобразена и създадена за нуждите на конкретен общински съвет, в която достъпът до материалите, необходими на общинските съветници да изпълняват своята дейност, е възможен денонощно, без значение какво устройство се използва. Потребителите на системата могат да се подготвят за работа в комисия или за заседание на съвета, използвайки материалите от дневния ред за следващата сесия или от библиотеките с подлежащи на разглеждане материали в комисиите, преди те да стигнат до дневен ред, както и да разгледат отново материалите от минали сесии.

Ще дам само един пример: в една от общините, където системата за електронен общински съвет е инсталирана и работи, за последните две години и половина не са разпечатани повече от един милион и шестстотин хиляди страници. В същото време производителността в работата на Общинския съвет се е увеличила от 3 до 5 пъти. За съжаление, в този мандат, не успях да убедя определени общински съветници в безспорната полза от въвеждането на такава система за работа.


Искате ли да споделите нещо, за което съм пропуснала да Ви попитам?

В никакъв случай не искам да пропусна да спомена динамичната работа на постоянните комисии, които са много активен работен орган на Общинския съвет. Към Общински съвет – Разград действат 10 постоянни комисии като на последното заседание през месец декември в съответствие със специфичните изисквания на специалния Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, от състава си Общинският съвет избра Постоянна комисия за проверка на декларации и установяване конфликт на интереси.

През 2018 година постоянните комисии са провели общо 91 заседания, като искам да отлича няколко от тях, които не са се ограничавали само с разглеждане и произнасяне по проекти за решения, но и са инициирали редица инициативи, свързани с проблеми и потребности на граждани и организации като ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации, ПК по устройство на територията и транспорт на общината, ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности.

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации е разгледала 118 проекта на докладни записки, по тях са направени редица предложения по същество, изказвания, взето е отношение. По част от въпросите обсъждането е проведено в няколко заседания, например като това относно извършваната сеч на тополови насаждения по поречието на река Бели Лом и продължаващото обгазяване на града. За периода са разгледани и над 30 писма, сигнали и жалби на граждани и НПО, проведени са редица формални и неформални срещи с населението, активно са използвани публичните и социалните медии за отразяване дейността на комисията.

ПК по устройство на територията и транспорт на общината е изразявала становища и е предлагала на общинска администрация, съгласно компетенциите й, да вземе отношение по множество наболели въпроси като монтиране на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Априлско въстание и ул. „Л.Каравелов“, възможността за проектиране и последваща реализация на детска площадка в кв. „Добровски“, изграждане на скейт площадка на подходящ терен, осигуряване на средства за наложителни ремонтни дейности на ел.стълбове и предпазни огради. Проведени са няколко разисквания относно почистване на пътни артерии от храстова растителност, мерки по ограничаване на скоростта по пътища в община Разград и обезопасяване на пътни участъци, отклоняване на движението на товарни автомобили, състоянието на канализационната мрежа в Разград...

ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване подкрепи и съвместно с Център за обществена подкрепа се включи активно в провеждането на „Щъркелов ден“ – Инициативата на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО) –денят, в който едно дете открива своето семейство завинаги. Във връзка със Световния ден на социалната работа 20 март комисията, съвместно с общинска администрация и социалните услуги към Община Разград, се включи активно в подготовка, провеждане и реализиране на форума-дискусия „Партньорство между държавната и местната власт при предоставянето на социални услуги и подкрепа престижа на социалните работници“ като в резултат са изведени основните проблеми в социалната сфера. По повод на Първи юни участва и съвместно с Община Разград организира парти по случай Деня на детето с деца и родители, подпомогнати от Общинската програма „Ин витро“. Съвсем наскоро, чрез активното участие и подкрепа от страна на Общинския съвет и неговата социална комисия, бе реализирано Коледно тържество за всички социални услуги, посветено на хората в нужда.

ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности проведе редица разисквания , срещи и инициативи във връзка със състоянието на материално техническата база на културните институти – Исторически музей, Разградска филхармония, Театрално-музикален център, необходимостта от финансиране от бюджета на Община Разград за организирането и провеждането на различни културни инициативи, създаване на общ афиш на културните прояви в общината, за да бъде избегнато дублиране на културни събития в един и същи ден и час. Направи и осъществи срещи, анкети и проучвания във връзка с предложенията и предстоящия избор на девиз на Разград.


Садет КЪРОВА