Търсене

Начало Интервю Алкин НЕБИ, кмет на община Кубрат: Изпратихме изключително трудна, но въпреки това успешна година
Алкин НЕБИ, кмет на община Кубрат: Изпратихме изключително трудна, но въпреки това успешна година
04 January 2019

Кметът на община Кубрат Алкин Неби определи отминалата 2018 година като изключителна трудна, но въпреки това успешна. Той заяви, че общината продължава да инвестира за подобряване състоянието на техническата и социална инфраструктура. Община Кубрат подготвя проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към МИГ Завет-Кубрат, по Програмата за развитие на селските райони. Кметът пожелава на жителите на община Кубрат преди всичко да бъдат здрави и щастливи и 2019 година да им донесе повече светлина и радост в домовете им.


04_01_2019_nebi.jpgГ-н Неби, как бихте описали отминалата 2018 година за община Кубрат?

Мога да кажа, че 2018 година беше изключителна трудна за нас. Известно ви е, че община Кубрат търси решение на един много наболял за нея проблем, а именно проблемът със сметосъбирането и сметоизвозването. Общината продължава да води дела срещу сметопочистващата фирма, с която през 2015 година беше сключен неизгоден договор. Наскоро гражданите на общината бяха на косъм да останат и без вода, поради задължения на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, което е 100 процента собственост на Община Кубрат, към „Енерго Про Продажби“. Общинските съветници и общинското ръководство бяха принудени да търсят начини за справяне с двата проблема, като взеха решения за поемане на общински дълг под формата на договори за общински заеми с оглед предотвратяване изпадането на общината ни в неплатежоспособност в резултат на неизгодния договор с „Еко 2015“ ЕООД, Варна, както и с цел погасяване на задълженията на местното ВиК към електроразпределителното дружество. Да се вземат подобни решения беше изключително трудно за нас.

От друга страна, мога да кажа, че 2018 г. беше успешна за община Кубрат. С решение на Общинския съвет беше създадено Общинско предприятие „Чистота“. По този начин общината сама пое в своите ръце сметопочистването, като в резултат на това се засили контролът и разходите рязко спаднаха, а и градът и останалите места вече са по-чисти в сравнение с предходни години, когато услугата се е извършвала от „Еко 2015“ ЕООД. За първи път общината ни се сдоби и със свой смотосъбирач, а втори й беше дарен от Община Дългопол, за което сме й изключително благодарни.


Каква е равносметката за свършеното и кои бяха по-значимите проекти, които се осъществиха?

Община Кубрат продължава да инвестира в техническата и социалната инфраструктура, особено в извършването на текущи ремонтни дейности по уличната мрежа. През годината бяха заделени около 700 000 лева за асфалтиране, като общината се възползва и от дадената по Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г. възможност за трансформиране на близо 50 процента от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни ремонтни дейности на общинската пътна и улична мрежа. През годината бяха извършени основни и текущи ремонти на различни обекти на територията на общината. Ремонтирани са сградата на кметството и спортната зала в село Севар, клубът на пенсионера и автоспирката в с. Юпер, автоспирката в Божурово, градският музей в Кубрат. Внедрени са мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" в Кубрат и е направен основен ремонт на покрива на детската градина в с. Бисерци. Основен ремонт е извършен на покрива на сградата на кметството и на покривната конструкция на здравната служба в с. Сеслав, ремонтирана е оградата на детска площадка в с. Беловец. Сред направените подобрения са още: благоустрояване на пространството около бл. "Райна Княгиня", бл. "Никола Обретенов" в Кубрат; почистване, озеленяване и създаване на кът за отдих в село Юпер; почистване, озеленяване и създаване на кът за игри и отдих в парка на село Тертер; основен ремонт на покрива на читалището в с. Бисерци; ремонт на читалище "Напредък" - с. Юпер; ремонт на читалищната сграда в с. Тертер; основен ремонт на покрива на сградата на читалището в с. Задруга; доставка и монтаж на вентилационни въздухоотводи и носеща строителна конструкция на вентилациоони въздухоотводи по южната фасада, фаза "Техническа" - Спортна зала в Кубрат; обзавеждане на разливовъчна - кухня в ДГ "Щастливо детство". През годината е доставено оборудване за учебна кухня на Професионалната гимназия града и са монтирани котли за нуждите на Дома за стари хора в Тертер. Изградени са водопровод до гробищния парк в с. Задруга и изкуствени неравности, тип "повдигната пешеходна пътека" в населените места в общината, направена е дигитализация на рентгенова апаратура в кубратската болница. Поставено е видеонаблюдение в населените места, приключи и изграждането на детски и спортни площадки на територията на общината.

 

 

Кои ще са приоритетните проекти, по които ще работите през следващата година?

Продължават строително-монтажни работи за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на корпуси 1, 2 и 3 на най-старото и най-голямо училище на територията на общината - СОУ "Христо Ботев". Дейностите са по проект, финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Сключени са и първите договори за строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация на път III – 2102, Борисово –Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат)– Сеслав - /II – 23/ и път II – 23, Беловец –Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“. Финансирането е също по Програмата за развитие на селските райони. През новата година предстои и изграждането на покрит пазар в град Кубрат.


Разкажете малко повече по отношение на социалната политика на Община Кубрат и какво включва тя?

През 2018 г. Община Кубрат изпълнява и редица социални проекти, като „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“ и „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез реализацията им са осигурени работни места за общо 40 лични и социални асистенти, 16 работници в озеленяването и 16 помощници в строителството. Община Кубрат съвместно с Агенцията по заетостта продължава да осигурява работа на лица до 29-годишна възраст, на хора с увреждания и др.

 

 

Кои са приоритетите на общинското ръководство за 2019 г.?

Основните ни приоритети през 2019 г. се изразяват в инвестиране в техническата и социалната инфраструктура. Предстои извършването на основен ремонт на покрива на НЧ "Отец Паисий - 1928" в с. Севар; изграждане на детски и спортни площадки; благоустрояване на междублоково пространство - бл. "Хан Кубрат" в Кубрат; благоустрояване на имоти, отредени за зелени площи и широко обществено ползване"; реконструкция на тротоарни площи по ул. "Цар Иван Асен II", по ул. "Екзарх Йосиф", по ул. "Климент Охридски" в Кубрат; изграждане на пешеходна алея от Спортна зала - Кубрат до ЦПЛР - УО "Максим Горки"; вертикална планировка около сграда и паркинг на ЦПЛР - УО "Максим Горки" в Кубрат; текущи ремонтни дейности по уличната мрежа на общината – асфалтиране; закупуване на многофункционален багер, от който общината има голяма необходимост; стартиране на ремонтните дейности на път III – 2102, Борисово –Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат)– Сеслав - /II – 23/ и път II – 23, Беловец –Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/. Предвидени са и други инвестиции в населените места – видеонаблюдение, основни и текущи ремонти на сградите на кметства, здравни служби и клубове на пенсионера, инвестиране в образователната инфраструктура.

Община Кубрат подготвя проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към МИГ Завет-Кубрат, по Програмата за развитие на селските райони. Те са за оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортната зала; доставки и монтаж на водогреен котел за нуждите на училището и детската градина в Севар; доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашните социални патронажи в Кубрат и с. Севар, както и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинското предприятие „Социални услуги“. Планирано е чрез финансиране по проекти да бъдат обзаведени жилищни блокове в Дома за стари хора с. Тертер, спални помещения в детските градини „Първи юни“ с. Юпер-база в с. Сеслав и занималните в детските градини „Здравец“ – база в с. Точилари и „Пролет“ в с.Севар. Предвижда се да бъде доставено оборудване и обзавеждане за кухнята в ДГ „Слънчо“ в с.Бисерци, както и изграждане и обзавеждане на сензорна зала и закупуване на лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в Кубрат.


Садет КЪРОВА