Търсене

Начало Интервю Ангел ПЕТКОВ, н-к на РУО-Рз: Новите образователни стандарти разчупват стария педагогически модел
Ангел ПЕТКОВ, н-к на РУО-Рз: Новите образователни стандарти разчупват стария педагогически модел
26 March 2018

От октомври 2017 година Ангел Петков е началник на Регионалното управление на образованието в Разград. Пред „Екип 7“ той коментира предизвикателствата пред образователната система, причините за ниските резултати на учениците от областта, реализацията на държавния план-прием след VII клас, необходимостта от оптимизация на училищната мрежа, засилване на връзката между образованието и бизнеса...


26_03_2018_angel_petkov.jpgПрез последните години учениците от Разградска област са на последните места по резултати на националното външно оценяване след VII клас и на държавните зрелостни изпити. Какви са причините за ниската успеваемост на учениците и какви са мерките, които се прилагат за преодоляване на негативната тенденция?

Основните фактори, които въздействат върху успеваемостта на учениците, са демографски, социално-икономически и етнокултурни. В почти всички училища, показали най-ниски резултати, обучението се осъществява в слети паралелки. Семейната среда и влиянието на родителите върху мотивацията на учениците за постигане на по-високи резултати е другият фактор, който трябва да се вземе предвид, когато се набелязват мерки за повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес. За да се повишат резултатите на учениците, е необходимо взаимодействие с родителите и привличането им към проблемите на образователно-възпитателния процес по предмета чрез открити уроци и съвместни училищни инициативи.

Сред другите причини за ниските резултати е социално-икономическата среда – високата безработица и липсата на финансови средства за издръжка на децата, принуждава голям процент от родителите да работят в чужбина, респективно има занижен контрол от страна на настойниците, които се грижат за децата. Съвкупността от тези фактори предопределя липсата на мотивация за учене и отсъствия от учебни занятия без причина.

Мерките, които се прилагат за подобряване на резултатите, са осигуряване на равен достъп до образование, създаване на условия за повишаване на ефективността на учебния процес, недопускане на неизвинени отсъствия. Организират се работни срещи и обучения с акцент върху качеството на обучение и промените в нормативната уредба, полагат се усилия за обновяване на материално-техническата база.

Всяка година има системна подготовка на учениците от ХП клас за държавните зрелостни изпити и се провеждат пробни матури по учебните предмети – физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Използват се интерактивни методи и информационни и комуникационни технологии, за да се повиши интересът на учениците към изучавания материал, активно се работи по проекти, които стимулират участието на младите хора в образователни и обществени инициативи.


Както казахте, резултатите на учениците са обусловени от социално-икономическата среда, в която се развиват. Стотици деца се отглеждат сами или от възрастните си дядовци и баби, нямат мотивация за учене и са застрашени от отпадане от образователната система. Какви методи на инспектиране и контрол използва институцията, която представлявате, за справяне с този значим социален проблем?

Важен фактор в правилното функциониране на системата училище-родител-ученик

е семейството. То определя насочеността и нагласите на децата, дава модел на възпитание и поведение, създава мотивация за труд и учене. Ниският социален статус на семейството, безработицата, ниските доходи, битовите проблеми, не оказват положително въздействие върху децата. Ниската грамотност на родителите и липсата на заинтересованост към учебния процес, водят до ограничаване на достъпа на децата до образователни институции.

Икономическата ситуация в страната често принуждава хората да търсят изход от бедността, като се преместят в друго населено място. В резултат на миграцията се налага честа смяна на училищата, което води до понижаване на мотивацията за учене и до последващо отпадане на децата от образователната система.

Политиките за превенция на отпадането от училище включват някои ключови мерки, но основно място заема осигуряването на положителен климат и добри взаимоотношения в училище. За да се формира мотивация и стимул за учене у всички деца, образованието трябва да отговаря на техните потребности.

Изпълняват се дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Със заповед на началника на РУО за всяко населено място и училище е сформиран екип за обхват, който включва представители на ангажираните институции.

Екипите осъществяват дейности за интервенция, компенсиране и превенция спрямо трите основни групи – деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които досега не са обхванати в образователната система, ученици, отпаднали от училище и такива, които са в риск от отпадане.

Разработена е информационна система с всички данни, необходими за откриване и обхващане в образователната система на децата и учениците, които по сведения от ГРАО са в задължителна училищна възраст, но за тях в националната електронна информационна система няма информация, че са записани в училище или детска градина. В това число са включени деца, които са посещавали училище или детска градина през предходни учебни години, но не са записани през учебната 2017/2018 година.


Какви са прогнозите Ви за реализирането на държавния план-прием след VII клас в профилираните и професионалните гимназии в Разградска област?

Предстои 1073 ученици да завършат седми клас през настоящата учебна година. Предложението за държавния план-прием за 2018/2019 учебна година включва 20 профилирани и 34 професионални паралелки след завършен VII клас. При заложено попълване на паралелките с по 24 души, необходимият брой ученици за 54 паралелки от дневна форма на обучение ще бъде 1 296, което води до недостиг от 223 ученици.

Реализацията на държавния план-прием през предходните три години се движи между 71% и 83%. Очакваната реализация за учебната 2018/2019 година при отрицателен баланс на учениците 223 е между 45 и 49 паралелки при средна пълняемост с по 22-ма ученици.


Какво е мнението Ви за оптимизацията на училищната мрежа, с оглед на непрекъснато намаляващия брой на учениците? През последните 20 години децата в областта се стопиха наполовина, а броят на учебните заведения остава същият, като голяма част от тях се поддържат изкуствено.

През учебната 1998/1999 година училищата са били 107, а детските градини 98, а през настоящата 2017/2018 година има 59 учебни заведения и 53 детски градини. Статистиката сочи, че през последните 20 години са закрити 48 училища и 45 детски градини.

Данните на РУО, че училищната мрежа в Разградска област е равномерно разпределена в седемте общини. Във всяка от тях има учебно заведение, което предлага обучение за придобиване на средно образование, съответно средно училище, профилирана или професионална гимназия. Анализът на училищната мрежа от професионални гимназии дава възможност да се идентифицират някои проблеми като намаляване на финансовия ресурс в резултат на постоянно намаляващия брой на учениците и неефективно използване и затруднено поддържане на материалната база. Следва да се има предвид, че училищната мрежа трябва да е съобразена с оптимално използване на учебните бази, да отговаря на интересите и способностите на учениците и на социално-икономическия профил на региона.


Във фокуса на общественото внимание попада функционалността на образованието и реалното приложение на знанията, получени в училище. Това важи с пълна сила за учениците от професионалните гимназии, които е необходимо да придобият опит в реална работна среда, за да усвоят професията. Какви стъпки се правят за сътрудничеството между образованието и бизнеса?

В момента се разширяват партньорските взаимоотношения между професионалните гимназии и предприятията от Разградска област. Преодолява се негативната тенденция на откъсване на образованието от регионалната икономическа среда, но все още е факт недостигът от квалифицирани специалисти със средно образование по определени професии.

Като мярка за преодоляване на тези дефицити е заложено засилване на връзките между професионалните училища и бизнеса.

В стратегията за развитие на областта са изведени структуроопределящи за региона производства като биотехнологии, фармация, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, шивашка промишленост, туризъм и селско стопанство. Подчертава се и нуждата от развитие на малкия и средния бизнес.

В Разградска област традиционно водещ е аграрният сектор, което обуславя разкриването на паралелки по професии, свързани със земеделието. В четири от общините – Завет, Исперих, Лозница и Разград, има професионални гимназии, в които се подготвят ученици по специалности, необходими за този сектор на икономиката.

Друг важен отрасъл, който напоследък се развива с бързи темпове, е туризмът. Запазеното културно-историческо наследство и природните забележителности в региона са предпоставка за развитие на туризма и определят необходимостта от кадри с подходяща квалификация.

Съществуват промишлени отрасли, нуждаещи се от кадри със специалности, по които трудно се реализира прием в професионалните гимназии. Предприятия от сферите на мебелното и шивашко производство, дървообработването, строителството и машиностроенето, изпитват недостиг от специалисти. МОН предвижда допълнително финансиране за училищата, реализирали такъв прием. В областта за учебната 2018/2019 година има заявен прием за обучение на ученици по седем специалности от този списък.


Какви промени в учебните планове и организацията на учебния процес трябва да се осъществят, за да се повиши качеството на образование?

Тези промени вече са видни в новите държавни образователни стандарти, които дават възможност за промяна на педагогическия модел на преподаване.

По отношение на препоръчителното разпределение на часовете, броят на уроците за нови знания е намален до 60 процента, а останалите 40 са предвидени за преговор, обобщение и практически дейности – упражнения, лабораторни занятия, учебни екскурзии, дискусии, дебати, семинари за контрол и оценка на знанията.

Според новите образователни стандарти при формиране на срочна и годишна оценка, само 50 процента от текущите оценки са от устни и писмени изпитвания. Около 20 процента от оценките се формират от други дейности – домашни работи, лабораторни упражнения, практически изпитвания, семинари, работа по проекти. В учебните програми специално внимание е отделено на екипната работа на учениците, които заедно да създават и защитават проекти.

За да се промени организацията на учебния процес, учителите трябва да използват съвременни образователни технологии, да търсят нови методи и форми на преподаване, чрез които да предизвикат интереса на младите хора и да бъдат адекватни на техните изисквания.

Учебното съдържание трябва да се представя по достъпен и разчупен начин, да се правят връзки между предметите и винаги да се търси приложението на знанията и уменията в живота.

 

Антония КИРИЛОВА