Търсене

Начало Интервю Инж. Стоян ИВАНОВ: Със или без "Система Дунав" режим на водата няма да има
Инж. Стоян ИВАНОВ: Със или без "Система Дунав" режим на водата няма да има
26 January 2018

Г-н Иванов, по време на извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на територията, обслужвана от "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД Вие предупредихте, че е възможно до 10 месеца система "Дунав" да преустанови дейността си. Каква е причината за да е налице такава вероятност? Ако това стане, местните водоизточници имат ли капацитет да задоволят нуждите от питейна вода? Защото помним честите спирания на водата преди трийсетина години.


26_01_2018_ivanov.jpgСистема "Дунав" е изключително сериозно съоръжение и нейното евентуално спиране би трябвало да бъде подложено на технико-икономически анализ. Ако трябва да се взема такова решение, то трябва да бъде взето на ниво Министерството на регионалното развитие. Към настоящия момент не сме готови да дадем отговор дали система "Дунав" трябва да бъде спряна. Казаното от мен беше с цел да заостря вниманието към тежестта на водоснабдителната система върху финансовото състояние на дружеството. Тепърва предстои да се извърши такъв анализ и ако няма никакви рискове и заплахи за населението, тогава би трябвало да бъде взето подобно решение. Така че в момента няма нужда да дискутираме повече спирането на системата, защото нямаме резултати от подобно изследване.

Искам да уточня, че в никакъв случай не може да се говори за връщане към режим на водоснабдяване. Дори не може да си мислим за такива обстоятелства и условия.

Да, система "Дунав" настина тежи икономически на дружеството, защото не е натоварена с пълния си капацитет, но, повтарям, няма да бъдат предприети никакви действия преди да бъде най-подробно обследвана.


Какво е в момента финансовото състояние на "Водоснабдяване - Дунав" и как ще му се отрази напускането на общините Опака и Попово?

Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Нямаме задължения към кредитори, изпълняваме си всички доставки. Отделянето на Попово и Опака ще се отрази минимално в негативна посока. Двете общини са със скромни положителни финансов резултат и това, естествено, ще бъде загубено от нас. Другият ефект е евентуална демотивация в персонала донякъде заради това, че дълги години сме работили заедно и имаме изградени добри взаимоотношения.


Защо КЕВР от доста време не приема бизнесплана на дружеството?

На 1 юли 2016 година внесохме в комисията петгодишния си бизнесплан за периода 2017 - 2021 година и оттогава той не се разглежда и одобрява, поради това, че в състава на Асоциацията ни по ВиК са приети две нови общини - Кубрат и Завет. В тях услугите все още се извършват от досегашните им оператори.

Ако, за което вече има първи стъпки, се изготви актуален договор между Асоциацията по ВиК - Разград и "Водоснабдяване - Дунав", който вече да уеднакви територията, на която действа Асоциацията и на която оперира дружеството, тогава ще бъде разгледан нов бизнесплан на дружеството.


Реална ли е в момента цената на водата на "Водоснабдяване - Дунав", която не е променяна от много време, а инфлацията и другите разходи си вървят нагоре?

Последна промяна на цената на водата получихме през 2016 година и до края на 2017-та тя е актуална, като я държим такава за сметка на задържане увеличаването на трудовите възнаграждения на нашите работници. Работната заплата на дружеството е под средната за страната, областта и за самия сектор по ВиК. Но след като завършваме годината с положителен финансов резултат, означава, че сме в добро финансово състояние.

За съжаление в началото на тази година текат сериозни промени в ценообразуващи елементи - повишена с 10% минимална работна заплата, очаква се промяна в цените на електроенергията за промишлени консуматори. Това поставя сериозни предизвикателства пред дружеството, тъй като заради липсата на одобрен бизнесплан, не можем да променяме цените на нашите услуги. От 1 януари 2018 година цените на 14 ВиК оператори бяха вдигнати. Парадоксалното е, че цените на немалко ВиК оператори с водоснабдяване от язовири на гравитачен принцип са вече над нашите. Няма такава ниска цена за пречиставане, като нашата, например.


Плащат ли си сметките за вода клиентите Ви? Как процедирате към нелоялните абонати?

По принцип клиентите са лоялни към нас. За разлика от други ВиК оператори нямаме масови неплащания. Разбира се, има и такива, които поради различни причини забавят се издължат и спрямо тях ние си търсим правата по всички законови начини.


Колко са загубите на вода по трасето, доколко влияят на цената и как могат да се намалят?

Това е изключително дълга тема. Некоректно е загубите на вода да се изразяват в процентно отношение. Когато се говори в проценти, това означава че влияние оказват и фактурираните количества. Ако приемем, че за дадено населено място или зона запазим подаденото количество вода и се появи клиент, на който да фактурираме значителни количества вода, то загубите автоматично ще намалеят без дружеството да е свършило никаква работа. Това не дава ясно представа за ефективната работа на дружеството. Обратно ако в дадено населено място при едно и също подавано количество спре консумацията или намалее наполовина, то загубите ще се вдигнат значително.

Затова има други показатели - загуба на вода на километър мрежа, на брой сградни водопроводни отклонения, на броя клиенти за единица време. Тези цифри вече ясно показват състоянието на даден ВиК оператор. Колкото е по-дълга мрежата и колкото по-малко свързани клиенти има на нея, толкова обективните предпоставки за увеличаване на загубите са по-големи.

Както казах процентното изразяване на загубите не дава ясно представа за ефективната работа на оператора. Към момента загубите на дружеството са 70% в т.ч. технологични /промиване на водоеми и водопроводи и източване на мрежи/, и търговските /нерегламентираните ползване на вода/. Намаляването на загубите е сложна дейност и ние работим добре по този въпрос. За 15 години сме намалили с 40% ползваната електроенергия. Работим по максимално бързо откриване и отстраняване на течовете. Откритите течове ги остраняваме веднага. Проблем са скритите, които са основната причина за загубите.


Как ще коментирате липсата на консолидация на водните оператори в региона?

Има определени причини това да не се случва. Не е тайна, че Община Исперих не желае да се присъедини към нашата Асоциация. Сигурно си имат причини за това, но аз не мога да влияя на процеса. Не мога да коментирам това, тъй като те си имат законовите права.


Ако ВиК - Исперих влезе към Асоцията на "Водоснабдяване - Дунав", ще се реализира ли проектът за Водния цикъл в Разград на стойност 35 000 000 лева и какъв ще бъде ефектът от него?

В момента в МРРБ се подготвя ново възлагане на прединвестиционни проучвания на още 6 ВиК оператори на ново консолидирани територии с цел финансиране по Оперативни програми на тези проекти. Ако и ние се консолидираме, то бихме били в това число и за нас също ще възложат такива проучвания. Ако това стане Водният цикъл ще се случи, който ще доведе до реконструкция на градската пречиствателна станция и ще доведе до подмяна на амортизирани водопроводи в града, което ще намали загубите и задържане на цените за по-дълго време.


Кога ще бъде модернизирана пречествателната станция в Разград, която в момента е един от заподозрените източници на неприятната миризма в града? Има ли вероятност това да стане без проекта?

Освен с европейско финансиране има и други начини това да стане, но те са тежки и по-трудно осъществими, като, например, държавно финансиране по етапи и години. Последният вариант е със собствени средства, което не бих искал да си мисля, защото това означава сериозни цени на услугата и тежест за нашите клиенти.

Относно твърденията, че пречиствателната станция е източник на миризмите, категорично заявявам, че не отговарят на реалността. Многократните проверки на РИОСВ - Русе показват, че нямаме отклонения от допустимите показатели.


Преди няколко години тогавашният управител на дружеството увери, че водата в Разград е 98% годна за пиене. А сега?

Годността за пиене на водата не се измерва в проценти. Тя или е годна, или е негодна за това. Колегата сигурно е имал предвид броя проби и моментите, в които е имало отклонения по определени показатели. Голямо влияние оказва наличието на нитрати във водата понякога, но разбирате, че ние няма как да контролираме земеделските производители при торенето на нивите.

Към настоящия момент мога да кажа твърдо, че "да", водата става за пиене.


Вие и Вашето семейство пиете или поне готвите ли с вода от чешмите вкъщи?

Да, и пием, и готвим, и перем, а водата от пластмасовите бутилки ползваме само и единствено за уредите - ютии, кафе машина и т.н., които изискват по-ниска степен на варовитост.


Димитър КИРИЛОВ