Търсене

Начало Институции Всеки клиент може да обжалва изравнителната си сметка за парно
Всеки клиент може да обжалва изравнителната си сметка за парно
28 July 2014

Уважаема редакция,

Поради факта, че в публикувания в „Екип 7“ материал „Поредни граждани недоволстват от „Топлофикация - Разград“ от 21 юли се съдържат въпроси на наши клиенти, желаем да упражним правото си на отговор.

Въпросите са от принципен характер, а чрез вестника отговорът ще стигне до много повече абонати.


Може ли в изравнителните сметки да пише една сума за получаване, а ние да получаваме друга?“:

- Да, може реално да имаме да получаваме по-голяма сума, по-малка сума или точно тази, за която е написана.

Защо се получава така?

Поради факта, че няма ежемесечно измерване на потребената енергия, клиентът получава месечната си сметка по „прогнозно потребление“, като за база се ползва потреблението през предишния сезон. Фирмата, която разпределя потребената енергия във вашия блок, в случая „Бруната“, записва тази енергия в графа „Начислена енергия“ и тази цифра е съобразена с „прогнозното потребление“.

След приключване на отоплителния сезон се прави засичане на индивидуалните уреди за дялото разпределение по радиаторите. Техните показания служат за точното разпределение на онази топлинна енергия, която е получена от отоплителните тела.

Тази енергия се записва в графа „Изчислена енергия“ и е реално консумираната енергия през сезона. Естествено, че в общия случай между прогноза и реално потребление ще има разлика. Тази разлика се записва в графа „Изравнителна енергия“ и е основание, като стойност, да имаме да получаваме пари или да доплащаме.

Да не забравяме, че към разпределената чрез уреди енергия се добавя и тази, която получаваме от тръбите на отоплителната инсталация – т.нар. „сградна инсталация“, както и топлинната енергия за отопление на общите части в сградата /ако има такива/.

Кога се появява разлика между сметката, обявена в справката на „Бруната“ и фактурата за плащане, която издава „Топлофикация“?:

- когато клиентът има задължения към „Топлофикация“ /неиздължени суми за потребена енергия и др./ нормално е с величината на сумата за възстановяване да се намали със сумата за получаване.

- когато "Топлофикация" има надфактурирана сума, клиентът има за получаване повече пари от тези, подадени в справката на ФДР "Бруната".

- когато липсват горните две предпоставки, сумата, обявена в справката на "Бруната" ще съвпада с фактурираната от "Топлофикация".

Необходимо е да се направи следното уточнение: правото на всеки клиент е да обжалва пред „Топлофикация“ коректността на разпределената му енергия. В резултат фирмата за дялово разпределение може да изготви повече от една изравнителна справка. Меродавна за реално разпределената енергия е последната изравнителна справка за сезона.

Случаите с конкретните наши клиенти, които задават въпросите си чрез Вас:

Г-жа Мария Маринова Енчева, живееща на ул. „Бели Лом“ 62, вх.3, ап.63. Г-жа Енчева е била през сезона изключително коректен клиент, нямала е задължения към „Топлофикация“ и в справката на ФДР „Бруната“ има за получаване 23.60 лв. /прилагаме справка на „Бруната“/. На г-жа Енчева е била изплатена горната сума. От документите, с които разполагаме и ние, и г-жа Енчева се вижда сумата 23.60 лв., която й е изплатена. Не е ясно на какво основание е претенцията й за 58.12 лв.

Г-н Милан Христов Миланов, живеещ на бул. „Априлско въстание“ 62, вх.А, ап.1, е имал „начислена“ енергия през сезона за 716.52 лв. Реалната енергия, която е консумирал е записана в графа „изчислена“ и тя е на стойност 620,64 лв. Разликата за получаване в полза на г-н Миланов е 76.98 лв. /с включени задължения – такса уреди и абонамент/ и той би я получил, ако беше платил в пълен размер фактурираната от „Топлофикация“ сума от 716.52 лева. Реално през сезона клиентът е заплатил 672.16 лева, което определя сума за възстановяване в размер на 32.62 лева.

Прилагаме справка на ФДР „Бруната“ за двамата клиенти, както и сме на разположение да предоставим на Вас и клиентите счетоводна извадка за техните задължения и плащания през сезона.

 

Оставаме с най-голямо уважение към Вас и нашите клиенти,


Михаил КОВАЧЕВ, изпълнителен директор на „Топлофикация Разград“ ЕАД