Търсене

Начало Институции 25 314 000 лева искат от държавата 7-те общини в Лудогорието
25 314 000 лева искат от държавата 7-те общини в Лудогорието
03 February 2014

В петък областният управител Стоян Ненчев предостави пълен поименен списък с проектите, с които седемте общини в региона ще кандидатстват за одобрение от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“. Общата стойност на 26-те предложения за област Разград е 25 314 000 лева.


Акцент в тях е предложението за финансиране на дела на община Разград в бъдещата реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“ - общо 4 000 000 лева с ДДС, 3 000 000 лева от които да се предоставят за първата фаза на ремонта през 2014 година, а 1 000 000 лева за втората фаза догодина. Сред предложенията са обекти, които ще подпомогнат за създаването на добри условия за бизнеса, като например изграждането на площадкова инфраструктура на територията на Бизнес зона „Перистър“ в Разград. Проектите на другите общини обхващат голям брой различни по характер обекти, обединени от общата цел да допринесат за подобряване качеството на живот в тях. Поименният списък, който публикуваме, ще бъде утвърден от Министерския съвет най-късно до края на февруари.

Стоян Ненчев заяви, че като областен управител лично ще следи за хода на изпълнението на проектите и на всеки три месеца ще докладва на специалната Междуведомствена комисия към Министерството на финансите за изпълнението им. Той уточни, че ако бъдат констатирани забавяния и пропуски комисията има правомощия да пренасочва средства от едни обекти към други. Ако работата в областта се върши добре е възможно и допълнително финансиране на обектите.


ПОИМЕНЕН СПИСЪК

на проекти, предложени от общините в Област Разград

по Публична инвестиционна програма " Растеж и устойчиво развитие"

Община

Наименование на проекта

Стойност в хил. лв.

Разград
1. Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена", гр. Разград. (4 млн. лв. с ДДС, в т. ч. 3 млн. лв за първа фаза и 1 млн. лв. за втора фаза).

4 000,00


2. Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП "Бизнес зона "Перистър" - част пътна, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, вертикална планировка и газопроводна мрежа в квартали 667, 668, 669, 671 и по улици на квартали 668.

1 900,00


3. Рехабилитация на улична инфраструктура в Източната и Западната промишлени зони гр. Разград.

2 300,00


4. Училищен физкултурен салон на ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" и ОУ "Н. Й. Вапцаров".

1 500,00


5. "Енергийно ефективно саниране на ЦДГ № 3, № 5, № 6 гр., Разград и ЦДГ" Осми март" с. Дянково.

980,00


Всичко:

10 680,00

Кубрат

1. Устойчиво развитие на град Кубрат, чрез "Рехабилитация на обществени зелени площи в кв. 34 и кв. 54 по плана на град Кубрат", и "Рехабилитация детски площадки и съоръжения към тях в Детска градина (ДГ) - УПИ І, кв. 50 гр. Кубрат; ДГ- УПИ ІІ, кв. 82, гр. Кубрат, Детска ясла -УПИ ІІІ, кв. 109, гр. Кубрат".

1 500,00


2. Направа топлоизолация на фасади и подмяна на дограма на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1891".

180,00


3. Изграждане спортно съоръжение (Игрище 40 х 20 м.) с каучукова настилка за масов спорт в ПИ № 40422.505.1495, гр. Кубрат

140,00


4. Оптимизиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на общ. Кубрат, чрез закупуване на мобилна претоварна станция - 40 куб. м., 250 бр. контейнери тип " Бобър" - 1,10 куб. м. и 1 бр. специализирана техника с вместимост 10 куб. м.

500,00


5. Изграждане спортно съоръжение /игрище за мини футбол/ в УПИ І в с. Севар

130,00


Всичко:

2 450,00

Исперих

1. "Ремонт, вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет детски заведения в Община Исперих".

1 500,00


2. "Оптимизиране на система за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на Община Исперих".

500,00


Всичко:

2 000,00

Завет

1. Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Завет, Област Разград.

300,00


2. Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места на Община Завет, Област Разград.

1 689,00


Всичко:

1 989,00

Самуил

1. Подобряване на облика на населените места и качеството на живот в Община Самуил, чрез рехабилитация на уличната мрежа

1 358,00


2. Столова за социален патронаж в с. Владимировци.

142,00


3. Закупуване на сметосъбиращ автомобил и контейнери за нуждите на Община Самуил.

300,00


Всичко:

1 800,00

Лозница

1. "Център за настаняване от семеен тип, с. Крояч, община Лозница".

495,00


2. "Повишаване на енергийната ефективност на ОУ " Кирил и Методий" с. Трапище".

147,00


3. "Изграждане на комбинирани спортни площадки в селата Студенец, Градина и Манастирци, Община Лозница.

570,00


4. "Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ 3093/RAZ 2116: Островче - Сейдол - местност " Тюлбето".

175,00


5. Усъвършенстване системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места на община Лозница.

300,00


6. Ремонт и рехабилитация на общински път RAZ 1092/ RAZ 1088: гр. Лозница - Манастирци - граница на Община Лозница

190,00


7. Ремонт и рехабилитация на общински път RAZ 2083/ ІІІ-206: Пороище - Студенец - Градина - път ІІ-49.

270,00


Всичко:

2 147,00

Цар Калоян

1. "Спортен център", гр. Цар Калоян.

2 894,00


2. Разширение на СОУ "Христо Ботев", гр. Цар Калоян.

1 054,00


3. "Закупуване на сметоизвозваща машина и контейнери".

300,00


Всичко:

4 248,00


Общо:

25 314,00