Търсене

Начало Новини В Кубрат - Център за обществена подкрепа за деца в риск
В Кубрат - Център за обществена подкрепа за деца в риск
04 June 2008

 

На поредното заседание на Общинския съвет в Кубрат бяха разгледани 20 докладни записки. Приети бяха нова Наредба №1 за обществения ред в общината и общинска целева програма за енергийна ефективност за 2009 г. Съветниците одобриха споразумението за сътрудничество между разградските общини в областта на управлението на отпадъците и дадоха съгласието си за участие на Община Кубрат в сдружението с нестопанска цел.

 

Решено бе в града да се изгради Център за обществена подкрепа, който ще работи с деца в риск. Общината ще кандидатства с проект по оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Приети бяха общинска стратегия за детето за 2008-2018 г. и програма за закрила на детето за 2008 г. Изслушан бе отчетът на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2007 г. Сформирана бе работна група от девет члена за изработване на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2008-2011 г.

Най-много дебати предизвика докладната за преразпределяне на нетната балансова печалба на общинските дружества за 2007 г. В крайна сметка бе решено печелившите дружества да внесат по 10 % от дивидента си в касата на общината, а остатъка да използват за реинвестиране. А за губещото дружество „ВиК-Меден кладенец“ ЕООД бе одобрен банков кредит в размер на 350 000 евро.

Единодушно общинските съветници решиха на останалите живи 18 ветерани от войните в общината да им бъдат отпуснати безплатно по 5 куб.м дърва за огрев. Приети бяха и останалите докладни, свързани с общински имоти и гори, ползване на дървесина през 2009 г., изграждане на канализации в Мъдрево и Беловец и други.

 

Светломир КИРОВ