Търсене

Начало Институции В Исперих започва проект за патронажна грижа на стойност 175 359.20 лева
В Исперих започва проект за патронажна грижа на стойност 175 359.20 лева
07 August 2019

Тринайсет докладни записки бяха разгледани на редовната сесия на Общинския съвет в Исперих. Най-напред бе положена клетва от Емин Шабан Емин от Партия „Обединена България“, който е избран за общински съветник вместо досегашния титуляр Метин Емин от същата партия, който ще живее на друго място.

07_08_2019_sesia_2.jpg

По първа точка в дневния ред беше разгледана и приета докладната записка на кмета на общината Бейсим Руфад за актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 година и актуализиране на бюджета на Община Исперих.

Съветниците гласуваха Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Исперих за периода 2019 – 2020 година и Годишен план за изпълнение на стратегията за 2019 година.

По дванайста точка от дневния ред беше приета докладна записка на зам.-кмета Айджан Бейтула за възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Дирекция „Хуманитарни дейности” по проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот“. Община Исперих е бенефициент по проекта. Ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 175 359 лева. Срокът за изпълнение е от 1 юни 2019 г. до 31 август 2020 г.

Проектът ще даде възможност да бъдат задоволявани нуждите на минимум 60 потребители от Община Исперих да получават адекватна на нуждата им патронажна грижа в рамките на два часа дневно за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти и социални асистенти.


Ангел НИКОЛОВ