shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Глобяват Община Разград с близо 540 000 лева
12 June 2019

Санкции за близо 540 000 лева наложи на Община Разград заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова, която е и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Глобите са за установени нарушения при провеждането на процедурите за избор на изпълнители на дейности, свързани с реализацията на проектите „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ и „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“.

12_06_2019_globa.jpg

Както е известно, 100% от финансирането по тях е безвъзмездно и се осигурява от оперативната програма. Като такова обаче то подлежи и на стриктен контрол по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Факт, който очевидно е бил подценен от бенефициента – Община Разград.

Общо шест решения, с които зам.-министърът е наложил „корекции“, т.е. санкции, в различен размер, бяха обжалвани от Общината пред Административен съд - Разград. И макар магистратите да отмениха някои от решенията в определени части, като размер санкциите бяха потвърдени.

Всички проверки са направени след постъпили сигнали за нарушения, вписани впоследствие и в Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

От публикуваните вече съдебни актове по казусите става ясно, че процедурите по избор на изпълнители на дейностите са били опорочени до една. Като се започне от обществената поръчка за организиране на церемонията „първа копка“ в жк „Орел и изготвяне на брошури и информационни табели за проекта, мине се през избора на изпълнителите на независим одит, консултантски услуги и независим строителен надзор на двата проекта и се стигне до процедурата за определяне на изпълнител на строително-монтажните работи по благоустрояването на квартала.

Установените от управляващия орган нарушения са еднотипни – свързани са с незаконосъобразно избрани изпълнителни и прилагане на незаконосъобразна методика за оценяване на предложенията за изпълнение на поръчката, което е намалило конкуренцията и е ограничило участието на фирми.

Пет от наложените „корекции“ варират между 1200 и 7500 лева, шестата обаче е с баснословни размери – 526 216.04 лева. Тя е за извършени нарушения при провеждането публичното състезание с предмет „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, гр. Разград“ по две обособени позиции: Благоустройване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Орел“, етап 1 и „Изграждане и възстановяване на зелена среда – южен парк „Орел“ в кв. 615“.

Поръчката и в двете части, на обща стойност над 5 милиона лева, беше спечелена от русенската фирма „Абритус Гардън“. Неин конкурент в търга за проекта бе консорциум с основен участник разградската фирма „Строймонтаж“, която не бе предпочетена, въпреки че даде цена с близо един милион лева по-ниска.

Според ръководителя на управляващия орган, Община Разград като възложител е въвела ограничителни изисквания по отношение на участниците в процесната обществена поръчка и е използвала незаконосъобразна методика за оценката на офертите по критерий „Икономически най-изгодна оферта“. Наред с това в крайна сметка Общината е класирала на първо място участник, който не отговаря на собствените й критерии за подбор. Например, координаторът по безопасност и здраве на фирмата-изпълнител трябвало да притежава специалност „строителен инженер“ или „строителен техник“, а от „Абритус Гардън“ били посочили за тази позиция висшист „Разработка на полезни изкопаеми“.

Решенията на Административен съд - Разград, с които санкциите на заместник-регионалния министър са потвърдени, подлежат на обжалване и все още не са влезли в сила.

Ако това се случи обаче, не ни чака нищо добро, защото става въпрос за много пари, които ще излязат пак от нашия джоб.

Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове чрез извършването на финансови „корекции“ се отменя предоставената по финансова подкрепа или се намалява размерът на изразходваните средства – допустими разходи по проект, с цел да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство.

Мила КЮЛЮМОВА