Търсене

Начало Новини Над 40% от работодателите търсят нов персонал
Над 40% от работодателите търсят нов персонал
19 October 2018

Вчера областният управител Гюнай Хюсмен откри заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград, на което в отсъствието на представители на работодателски организации бяха обсъдени резултатите от второто за тази година проучване за потребностите от работна сила.

19_10_2018_zaetost-1.jpg

Резултатите от проучването бяха представени от Красимира Димитрова - главен експерт в Областна администрация. В него по предварително подготвена извадка са поканени да участват 94 фирми, анкетите са попълнили представители на 78 от тях или 83%. По отношение на знанията и уменията на кадрите работодателите наблягат предимно на дисциплината и самоконтрола (69,2%), за работа под напрежение (61,5%), за въвеждане на нови технологии и/или оборудване (48,7%), за предаване на опит (коучинг и менторство) 43,6%. Като най-важни ключови компетентности, които е необходимо да притежават търсените кадри работодателите определят: инициативност и предприемачество, дигитална компетентност и общуване на роден език.

В близко бъдеще/следващите 6 месеца/ нов персонал ще търсят 33 от анкетираните работодатели или 42,3%. Най-голям брой работни места през следващите 12 месеца се очаква да се разкрият за специалисти с квалификация по следните професии: шивач; работник в горското стопанство; работник в озеленяването; готвач; социален асистент; машинен оператор; оператор в производството на облекло, работник в производството на облекло, продавач-косултант. Анкетираните работодатели са заявили потребности и от други по вид и обхват професии, като най-голям брой са за: медицински сестри; водачи на селскостопански машини; педагогически специалисти; учители; лекари; водачи МПС международни превози; рехабилитатори. Очакваното търсене на работници без специална квалификация е основно за общи работници и работници в селското, горското и рибното стопанство, а 13 работодатели (16,7% от анкетираните в областта) са заявили, че нямат потребност от работници без квалификация.

Работодателите през следващите 12 месеца ще търсят кадри основно за постоянна заетост (67,9% от общия брой работни места), следвани от кадри за сезонна заетост. В по-дългосрочен план /след 3 години/ анкетираните работодатели са заявили, че ще търсят специалисти с висше образование най-често в следните професионални направления: икономика (14,6% от общия бр. работни места); машинно инженерство (13,4% от общия бр. работни места); администрация и управление (12,2% от общия бр. работни места); други (34,1% от общия бр. работни места). 44% от анкетираните работодатели са заяви, че нямат потребност от такива, а 22% не могат да преценят.

По-дългосрочните прогнози /след 3 години/ на търсените от работодателите специалисти със средно образование са основно в професионални направления, като търговия на едро и дребно; растениевъдство и животновъдство; градинарство; моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства; машиностроене, металообработване и металургия; медицинска диагностика и технологии; маркетинг и реклама; производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи; строителство.